A. Toepassing algemene voorwaarden:
Deze voorwaarden gelden tussen partijen nadat zij door één der partijen van toepassing zijn verklaard op een offerte of een overeenkomst van levering. Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

B. Offerte:
De gedagtekende offerte is bindend gedurende de daarin vermelde termijn. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte 6 weken.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt elke offerte uitgebracht op basis van de R.V.O.I. 1993.

Indien geen opdracht wordt verleend, is AVETEK gerechtigd de met tot stand brengen van de offerte gemoeide kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

C. Opdracht:
De gedagtekende opdrachtbevestiging is bindend gedurende de daarin vermelde termijn. Indien geen termijn is vermeld, geldt de opdracht één jaar, na het verstrijken van deze periode worden de (verreken)prijzen met 3% verhoogd.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt elke opdracht aanvaard op basis van de R.V.O.I. 1993.

Indien de opdracht voortijdig wordt ontbonden, is AVETEK gerechtigd gemoeide kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

D. Tekeningen & berekeningen:
Alle door AVETEK vervaardigde tekeningen en berekeningen blijven ten alle tijden eigendom van AVETEK. Zij mogen niet zonder goedkeuring van AVETEK worden verstrekt, getoond noch gekopieerd aan of ten behoeve van derden.

Alle tekeningen en berekeningen worden door AVETEK in 4-voud verstrekt en dienen door opdrachtgever te worden ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht en eventuele andere instanties. Indien de opdrachtgever meerdere exemplaren wenst te ontvangen worden deze verrekend conform in de opdrachtbevestiging vermelde verrekenprijzen.

E. Totstandkoming van de overeenkomst:
De overeenkomst komt tot stand door opdracht tot levering van het produkt op grond van de offerte of mondelinge overeenkomst. Een opdracht die van de offerte afwijkt, geldt als een nieuwe offerte en als een verwerping van de oorspronkelijke offerte, tenzij partijen anders overeenkomen.

Indien de opdrachtgever mondeling opdracht geeft, wordt een schriftelijke opdrachtbevestiging van AVETEK geacht de inhoud van het overeengekomene juist weer te geven, tenzij de opdrachtgever onverwijld AVETEK kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud.

Bij levering uit voorraad binnen 8 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst, treedt de factuur in de plaats van de schriftelijke opdrachtbevestiging van AVETEK.

F. Verplichtingen van AVETEK:
Het produkt moet voldoen aan de eisen van goed en deugdelijk werk, alsmede aan de bepalingen van de overeenkomst.

AVETEK garandeert de goede hoedanigheid van het produkt, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor het produkt blijkens de overeenkomst bestemd is.

AVETEK staat in voor de naleving van de ten tijde van de offerte en/of opdrachtbevestiging geldende overheidsnormen en voorschriften.

Bij totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever van AVETEK verlangen dat deze het produkt of een deel daarvan niet zal laten leveren of vervaardigen door derden dan met schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever.

G. Aansprakelijkheid van AVETEK:
Indien het produkt of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat dat aan AVETEK kan worden toegerekend en waarvan de opdrachtgever AVETEK binnen 6 weken na ontdekking mededeling heeft gedaan, is AVETEK voor dat gebrek ten opzichte van de opdrachtgever aansprakelijk. Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken indien het door de opdrachtgever niet bij levering is geconstateerd of behoefde te worden geconstateerd. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien deze wordt ingesteld na verloop van 5 jaar na de dag van aflevering.

AVETEK is niet aansprakelijk voor het onjuist gebruik van het geleverde produkt, het onjuist uitvoeren of het afwijken van tekeningen en berekeningen.

H. Prijs:
De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten en andere kosten, zoals ze gelden op datum van schriftelijke offerte / opdrachtbevestiging.

AVETEK is bevoegd extra kosten in rekening te brengen:

Wanneer een wijziging op offerte of opdrachtbevestiging wordt doorgevoerd door opdrachtgever.
Wanneer door opdrachtgever meerwerk wordt opgedragen.
Wanneer een afwijking optreedt op verrekenbare items.

I. Geheimhoudingsplicht:
De opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, berekeningen, prijzen en andere informatie in de meest ruime zin des woords.

J. Betalingen:
De opdrachtgever is verplicht facturen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien de opdrachtgever een produkt of een gedeelte daarvan, met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst, heeft afgekeurd, is hij gerechtigd de betalingen met betrekking tot het afgekeurde deel op te schorten.

Indien de facturen binnen 8 dagen worden voldaan, is de opdrachtgever gerechtigd het factuurbedrag met 2% te verminderen excl. BTW

Tenzij anders is overeengekomen, worden gefactureerde bedragen, welke niet binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum zijn voldaan, verhoogd met een toeslag van 2 % per termijn van 30 dagen.

Betalingen dienen, tenzij anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging, gefaseerd te geschieden.

25 % na oplevering van het schetsontwerp.
50 % na oplevering van bestektekening(en) en berekeningen.
25 % na goedkeuring van de desbetreffende instantie(s).
Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen komen alle daaruit voortvloeiende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de opdrachtgever.

K. Slotbepaling:
Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.